Banutvecklingsprojekt


Bakgrund  


Klubben har under ett antal år tittat på olika alternativ för att utveckla vår golfanläggning via en så kallad Masterplan. 
Styrelsen har därför tillsatt en projektgrupp som arbetat med att ta fram en kravspecifikation gällande vad klubben förväntar sig av en Masterplan. Under året har arbetet intensifierats och projektgruppen har haft kontakt med flera banarkitekter för att diskutera utvecklingen av vår anläggning. 

På förslag av projektgruppen kommer styrelsen att avtala med banarkitekt Christian Lundin, (re)GOLF, för att ta fram en Masterplan. Christian Lundin kommer i det här projektet att samarbeta med banarkitekt Tim Lobb, Lobb & Partners. Nedan kan du se en presentationvideo av Christian och Tim:Avan

18-hålsbanan är nu snart 25 år och banans layout behöver utvecklas för att banan i framtiden ska upplevas som utmanande och intressant för alla kategorier av golfare.
Främst är det bunkrar och greenområden som behöver ses över och justeras.
Målet med Avan är att behålla banan som en kvalitetsbana av hög klass, värdig även tävlingar på hög nationell nivå.

Gamla Banan

Banan är delvis mycket gammal och konstruerad på ett idag ej optimalt sätt för skötseln.
Gamla banans greenområden och vissa utslagsplatser är i behov av renovering för att kunna möta framtidens krav. Bunkrarnas placering och konstruktion behöver ses över.
Klimatförändringar med bland annat häftigare regn, isbildning på vintern samt att greenerna är helt odränerade gör att skötseln är tidsödande för våra banarbetare. För att underlätta arbetet med greenerna behövs en renovering.
Banans sträckning behöver ses över då säkerhetsproblem finns på flera hål. 
Målet med Gamla banan är dock att banans karaktär skall bevaras. 

Träningsområdena inklusive range & 9-hålsbana

Klubbens träningsområden behöver ses över utifrån den kravbild som finns kopplat till organiserad träningsverksamhet för seniorer, juniorer, paragolfare och elit samt nybörjarträning. Till detta hör en fortsatt utveckling av 9-hålsbanan Testebo (Pay & Play) där säkerhetsproblem måste ses över. Även rangen behöver en fortsatt utveckling för att möta kravbilden och stävja säkerhetsproblemen.


Tidsplan


Under hösten och våren kommer banarkitekten i samråd med klubbens projektgrupp att börja arbeta fram en Masterplan för hela anläggningen. Ett första utkast kommer att presenteras för medlemmarna under våren 2023.
Masterplanen beräknas kunna presenteras i detalj av banarkitektens team i slutet av 2023.
En masterplan är bara en början. I samråd med banarkitekt och medlemmar kommer klubben senare att välja hur och i vilken takt renoveringen kommer att ske där även ekonomin har en stor betydelse.
En fungerande plan för renoveringsarbete och skötsel skall ge förutsättningar för banchef och banarbetare att på bästa sätt underhålla och sköta banorna många år framöver.
Målsättningen är att spelet på banorna ska påverkas så lite som möjligt under renoveringsarbetena. En viss påverkan kommer vi att få acceptera under arbetets gång.

Frågor & Svar


Här nedan kommer vi att sammanställa de vanligaste frågorna med tillhörande svar som vi får in:
Fråga: När kommer det mer information om Masterplanen?
Svar: Här finns en film att se om nuläget: Se filmen
 

Projektgrupp


Klubbens projektgrupp utgörs av:
Peter Stenberg, Klubbchef
Lars Nyholm, Banchef
Erik Svärd, Säljare & konsult Jordelit
Marcus Norgren, Medlem
Pia Lidberg, Styrelse
Bernt Ersson, Styrelse
Utöver detta är Jan Tegnér, Ordförande, adjungerad i projektgruppen.