Värdegrund

Respekt: Som medlem i Gävle GK visar du alltid respekt mot  medlemmar, gäster,  personal och mot vår bana. Tillsammans skapar vi en miljö som alla kan trivas i. Som medlem har du även ett ansvar att följa de bestämmelser och riktlinjer som klubben har bestämt. Relationer mellan två individer, där en part är i beroendeställning i förhållande till den andra parten, är inte acceptabla inom Gävle GK:s verksamheter. Relationen mellan ledare och aktiv inom idrottsrörelsen karaktäriseras av en ojämn maktrelation. Det är inte förenligt med våra värdegrunder som syftar till att skapa trygghet och gemenskap.


Bemötande: På Gävle GK ska det alltid råda en vänligt bemötande attityd. Du ska alltid känna dig välkommen till klubben oavsett om du är medlem, gäst eller samarbetspartner. En öppen och välkomnande attityd ska råda.


Utveckling: Gävle GK ska alltid ligga i framkant vad gäller utveckling och nytänkande. Detta ska alltid genomsyras i verksamhetsplaner och i klubbens framtida ambitioner.


Glädje: Att spela golf på Gävle Golfklubb ska upplevas som glädjefullt och roligt. Alla spelare oavsett spelstandard, ålder, kön, funktionshinder, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning  ska kunna deltaga och känna glädje och få en positiv upplevelse på vår golfbana.