Valberedningen


Valberedningen i Gävle Golfklubb består av:

Lars Wassberg
Sammankallande

Anders Hägglund
Ledamot

Birgitta Davidsson 
Ledamot

Martin Andersson
Ledamot

Vi i valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater till styrelsen som du tror skulle kunna bidra till klubbens fortsatta utveckling. Förslag på kandidater kan mejlas till:

[email protected]

Valberedningen i Gävle Golfklubb består av 4 personer varav en sammankallande som ansvarar för att rekommendera lämpliga kandidater till olika styrelseposter inom klubben inför höstårsmötet. Valberedningen spelar en viktig roll för att säkerställa en smidig och demokratisk process för att fylla de olika styrelsepositionerna inom klubben.

Huvudsyftet med en valberedning är att identifiera och presentera lämpliga kandidater för att fylla lediga poster i styrelsen eller andra viktiga befattningar. Valberedningen samlar vanligtvis in förslag och nomineringar från medlemmarna och bedömer sedan kandidaternas kompetens, erfarenhet och engagemang för att bedöma deras lämplighet för respektive position.

Det är viktigt att notera att valberedningen inte har beslutande befogenhet när det gäller att utse kandidater eller välja ledamöter. Det är upp till medlemmarna på årsmötet att rösta och besluta om vilka kandidater som ska bli valda. Valberedningen agerar som en rådgivande instans och deras rekommendationer är vanligtvis starkt vägledande för medlemmarna.

En väl fungerande valberedning är viktig för att säkerställa en jämn övergång av styrelsemedlemmar. Genom att noggrant utvärdera och presentera kvalificerade kandidater bidrar valberedningen till en stabil och kompetent ledning av klubben.