Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden har i december 2014 beviljat Gävle Golfklubbs ansökan om handikappanpassning med 1 970 000 kr.

Nyhetsbrev 1

Utbildning år 1.Bygglovchefen Åsa A Larsson Gävle Kommun har den 5 februari 2015 via mail meddelat att Gävle Kommun ser mycket positivt på vårt initiativ och att inget marklov krävs för dessa åtgärder. Den 6 februari 2015 har Claes-Göran Bergkvist Exploateringsingenjör på Gävle Kommun via mail meddelat att man anser att föreslagna åtgärder blir ett lyft för golf banan. Material för övergång mellan asfalt och gräs har inköpts. Rörinspektion och spolning av avloppsledning under parkeringsytan. Tyvärr visar bilderna att den befintliga, mer än 50 år gamla betongrören är spruckna och har glidit isär, vi blir därför tvingade att gräva ner en ny avloppsledning.

Introduktion för projektledare 17 mars i Stockholm.

Deltagare Hans Ström SISU Del 1.
Handikappkunskap 16 april 2-3 tim.

Deltagare Projektgruppen.
• Vilka kommer vi att möta på klubben
• Vilka funktionsnedsättningar finns
• Vad behöver vi tänka på
• Hur är vår inställning i föreningen.

SISU Del 2.
Tillgänglighet 7 maj 2-3 tim.

Deltagare Projektgruppen, restaurang, reception.
Lars-Göran Wadén föreläser om tillgänglighet

  • Hur tillgänglig är vår anläggning 
  • Vad behöver vi utveckla Tidplan.

Etapp 1

Parkering, Väg till övningsområde och anslutning till klubbhus. Start 23 mars, parkeringen är asfalterad och klar den 15 april. Under markarbetena kommer parkeringen delvis att vara avstängd. Den kommer dock att vara tillräcklig för lunchgäster och spelare på Testebo. Under asfalteringen 13-15 april kommer parkeringen att vara helt avstängd. Övrigt. Det känns mycket roligt att vi kommer att kunna hälsa en ny grupp som medlemmar och att vi andra kommer att få nytta av den anpassning vi gör. Vi har också gjort ett avtal med Gävle Energi vilket innebär att det kommer att finns laddningsstolpar för elbilar som kommer att bli mer vanliga i framtiden. Här ligger vi framkant.

Material om Handigolf finns på SGFs hemsida.

Nyhetsbrev 2

Den 26:e mars kommer personal från Arvsfonden på besök. De kommer att ge oss direktiv om bokföring mm. mm.Nu har vi startat med byggnationen. Fredagen den 20:e mars började vår entreprenör NCC att mäta upp hela parkeringen och startade schaktningen för den nya avloppsledningen. Den 17:e mars var det Introduktion för projektledare i Stockholm. Deltagare Hans Ström. En mycket givande dag med genomgång av olika slag.

För att ev. kunna få ekonomiskt stöd för den nya avloppsledningen har vi kontaktat Gävle Kommun och hoppas naturligtvis att Kommunen ser så positivt på Arvsfondens och klubbens satsning att man vill bidra med pengar så att vi slipper omprioritera arbetena med tillgänglighetsanpassningen.

Gävle 2015-03-21
Hans Ström

Nyhetsbrev 3

Efter påskhelgen så påbörjas underarbetena på vägen bakom klubbhuset.Besvärlig grävning med mycket stening mark, men arbetet flyter på. Nya avloppsrör med invändig diameter 400 mm har monterats. Trots kontroll har vi lyckats hitta dels en telefonledning, vilket innebar att det inte gick att ringa till eller från klubben under några dagar, dels vår egen stamledning för bevattning som inte alls låg där den förväntades ligga. Nu märker man hur viktigt det är att göra riktiga relationsritningar när man gräver ner någonting i marken. NCC har lagt ner ett bra jobb. Nya avloppsledningen har nu färdigställts och efter några dagars uttorkning av bärlagret så kommer asfalteringen att ske 13-15 april och då är parkeringen naturligtvis helt avstängd.

Arvsfondens personal var på besök den 27:e mars och gav oss en del positiva besked.

Så fort vår egen grävmaskin är ok så börjar vi underarbetet på vägarna från klubbhuset till rangen samt anslutningsvägar på hål 1, 7 och 8. Utslagsplatser på Range – och studio området kommer också att åtgärdas.

Gävle 2015-04-03
Hans Ström

Nyhetsbrev 4

Vi kan inte vänta på att vår egen grävmaskin ska bli ok så vi har beställt underarbetet på vägarna från klubbhuset till rangen samt anslutningsvägar på hål 1, 7 och 8 av NCC. Utslagsplatser på Range – och studio området kommer att åtgärdas i en senare etapp. Start 21 april och beräknad tid 1 vecka. Klubben har också bestämt att ytorna till/ runt pergolan ska asfalteras för att undvika allt damm på terrassen.Nu är parkeringen och ytorna bakom klubbhuset asfalterade. Nu återstår bara målning av parkeringsrutorna som TPM ska utföra etappvis. Under tiden är parkeringen öppen.

Gävle 2015-04-18
Hans Ström

Nyhetsbrev 5

Vi kunde inte vänta på att vår egen grävmaskin ska bli ok så vi har beställt underarbetet på vägarna från klubbhuset till rangen samt anslutningsvägar på hål 1, 7 och 8 av NCC. Klubben har också bestämt att ytorna vid pergolan ska asfalteras för att undvika allt damm på terrassen.  Dessutom har pergolan flyttats för att ge bättre plats för bagar/vagnar/golfbilar före och efter ronderna. Allt resterande asfaltarbete arbete utförs 27/28 april och därmed är Fas 1 i det närmaste klar. Återstår anslutning av asfaltskant med plastgräs på vägarna och lite finputs av vägkanterna.Målning av parkeringsrutorna som TPM har gjort är nu klar.  Vi har ökat bredden till 260 cm för att det ska bli lättare att få ut golfbagar mm. från bilarna. Totalt finns det 156 P-platser.

Gävle 2015-04-24
Hans Ström

Nyhetsbrev 7

Etapp1 är nu avslutad

Det innebär att vi fått en renoverad parkering med 166 P-platser inkl. 2 nya handikapp-platser, 5 nya sponsors-platser och 3 MC-platser. MC-platserna och KlubbMästar-platserna har flyttats till gaveln på Juniorhuset.

Vi har tidigare informerat att vi blev tvungna att lägga en ny avloppsledning under parkeringen som inte var budgeterad och har ansökt om bidrag från Gävle Kommun eftersom den också betjänar det nya villaområdet norr om hål 3 på gamla banan. Vi har inte fått något svar ännu.

Anslutning framför och bakom klubbhuset har renoverats och vägarna till Driving Range, hål, 1, 7 och 8 samt nivåjustering mot utslagsmattorna.

Det finns några som påpekat brister, men vi har noterat det och vet hur vi ska åtgärda problemen när vi fortsätter med de ca 6 km vägar som ska färdigställas i höst och våren 2016.

Ett speciellt tack till PEAB, Gunnel & Anders Svensson samt till Frivillig Kåren.

Hans Ström

Nyhetsbrev 8

Just nu pågår planeringen av etapp 2. Det blir Testebo Banan och Avan, inte Gamla Banan som tidigare sagts. Detta av logistik skäl. 

Vi har tidigare informerat att vi blev tvungna att lägga en ny avloppsledning under parkeringen som inte var budgeterad och har ansökt om bidrag från Gävle Kommun eftersom den också betjänar det nya villaområdet norr om hål 3 på Gamla banan. Vi har nu fått avslag från Gävle Kommun men hänvisats till Tillgänglighets rådet (Sören Norman). Möten kommer att ske efter semestrarna.

Det är en hel del underarbeten som vi ska göra med egen personal och egna maskiner innan det är dags för NCC att asfaltera.

Vi ska schakta och transportera bort strax under 500 m3 material från vägarna, lägga drygt 2100 m2 mark duk, bärlager strax under 500 ton och finmaterial ca 170 ton. Allt ska packas ordentligt innan asfaltsläggarna lägger drygt 3200 m2 asfalt. Alla vägar kommer inte att asfalteras men blir fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Det innebär att Testebo banan och Avan kommer att vara avstängda för spel under senhösten. Mer om tider på hemsidan.

Gävle 2015-07-18
Hans Ström

Nyhetsbrev 9

Just nu pågår planeringen av etapp 2. Det blir Testebo Banan och Avan, inte Gamla Banan som tidigare sagts. Detta av logistik skäl. Arbetet är beräknat att pågå i 4-5 veckor

Det är en hel del underarbeten som vi ska göra med egen personal och egna maskiner innan det är dags för NCC att asfaltera.

Vi ska schakta och transportera bort strax under 500 m3 material från vägarna, lägga drygt 2100 m2 mark duk, bärlager strax under 500 ton och finmaterial ca 170 ton. Allt ska packas ordentligt innan asfaltsläggarna lägger drygt 3200 m2 asfalt. Alla vägar kommer inte att asfalteras men blir fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Vi har hyrt in vissa maskiner för att bli mer effektiva. Det innebär att det kommer att bli vissa störningar på Testebo banan och Avan under senhösten men inte på lördagar och söndagar.  Mer om tider på hemsidan.

Gävle 2015-08-04
Hans Ström

Nyhetsbrev 10

Arbetet på Etapp 2 är i full gång. Vägarna på Testebo ska förhoppningsvis vara klara i mitten på V 42. Asfalteringen av vägar kommer att ske i månadsskiftet okt/nov

Bron på Testebo hål 3 har tagits bort och nu finns det en 60 cm trumma i diket och en mycket bättre tillgänglighet till tee hål 3.
Fr.o.m. V 43 är Avan stängd för säsongen och vi kommer att arbeta med vägarna innan det är dags för NCC att asfaltera.
Bron på Avan hål 11 ersätts med trumma och jordfast bro. Ny bro på Avan hål 17/18 kommer att monteras under hösten.

Vi avvaktar också Kommunstyrelsens svar på vår skrivelse om bidrag till det nya avloppet under parkeringen och hoppas naturligtvis att man trycker att vår satsning är till nytta för den grupp människor för vars skull vi gör detta arbete och som får en möjlighet att få fysisk hälsa och nya sociala kontakter.

  Markduk, 0/16, Asfalt
  Schakt 20 cm
  Testebo Hål 1
  Ytutjämnare

Gävle 2015-10-12
Hans Ström

Nyhetsbrev 11

Bron på Testebo hål 3 har tagits bort och nu finns det en trumma i diket och en mycket bättre tillgänglighet till tee hål 3. Anslutningarna till utslagsplattorna har justerats.Arbetet på Etapp 2 är nu i det närmaste klart. Asfalteringen av de vägar som varit tillgängliga för lastbilarna och asfaltsläggaren har utförts. Testebo banan kommer att öppnas igen i mitten på V 45 och vara öppen så länge vädret tillåter. De som har olika slag av funktionshinder kan då prova den anpassning som utförts i enlighet med beslutet från Arvsfonden.

Bron på Avan hål 11 har ersatts med trumma och jordfast bro. Ny bro på Avan hål 17/18 kommer att monteras senare i höst.

Vi avvaktar fortfarande Kommunstyrelsens svar på vår skrivelse om bidrag till det nya avloppet under parkeringen och hoppas naturligtvis att man trycker att vår satsning är till nytta för den grupp människor för vars skull vi gör detta arbete och som får en möjlighet att få fysisk hälsa och nya sociala kontakter.

Nyhetsbrev 12

Arbetet på Etapp 3 kommer att starta så snart vintern släpper sitt tag. Det är vägarna på Gamla Banan som ska tillgänglighets anpassas.

Under vintern kommer detaljplanering av anläggningen göras. Exempelvis: Klubbhus, kiosker, Juniorhuset, Bänkar, skyltning, ramper, ev. räcken på vissa tees samt att tillsammans med våra partners HSO, Gävle Kommun, Gästrike Para IF planera och bjuda in de som är intresserade att prova på golf som fritidsaktivitet. Vi har också anmält klubbens intresse att arrangera tävlingar på HandiTouren. Vi har lämnat in en ansökan till Henrik Stensson fond för att kunna köpa in hjälpmedel (se bilderna). Därefter är det dags att slutredovisa projektet till Arvsfonden och lämna över anläggningen till klubben, som arbetar för att stimulera golf för funktionshindrade. I samråd med klubbens pro planlägga och genomföra handigolfverksamhet. Handigolfen skall i möjligaste mån delta i distriktets olika handigolfaktiviteter. Klubben ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till klubbens medlemmar.

Här är nya bron mellan hål 17/18 Avan. 3 dagars bra arbete:

Gävle 2015-12-10
Hans Ström

Nyhetsbrev 13

Därefter tog vi oss på den nya vägen upp till det iordningställda övningsområdet. Efter en viss blygsel så provade alla på att träna. En kommentar som glädjer ett gammalt golfhjärta kom från en ung kvinna som nyligen haft en stroke: Jag har aldrig tyckt att golf är en idrott men hit kommer jag tillbaka av flera skäl.Då har vi äntligen haft vår första informationsträff. Gäster var Rehab från Sandviken. Totalt var vi 21 personer som fick information av Gävle GK och Helena Brobeck SGF Filmen om hur människor med olika typer av funktionshinder börjat spela och fått ett nytt intressant liv visades som inspiration.

Helena Brobeck inspekterade de arbeten som vi gjort hittills och var otroligt nöjd.

2016-06-30
Hans Ström    

Nyhetsbrev 14

Etapp 3

Har nu startat på Gamla Banan. Det är drygt 1 700 m vägar som ska iordningställas på samma sätt som på Avan och Testebo. Tyvärr har Kultur & Fritidsnämnden ingen förståelse för det arbete som vi har tagit på oss för att göra det möjligt att träna och spela golf med god tillgänglighet för människor med olika slag av funktionshinder. Det innebär att Gävle Kommun inte på något sätt stöttar vår verksamhet i den här frågan.

Innan den tidiga vintern kom så hann vi med att färdigställa hål 10 – 17. Eventuellt är vi tvingade att stoppa arbetet med resterande hål 1 – 7 till nästa år.

Tee hål 15, Asfaltering är beställd för ”blåsen” vid parkeringen, gången mot kiosken och vägen vid tee.