Organisation

Gävle Golfklubb koncernen

Gävle Golfklubb (GK) är en ideell förening och moderbolag i en koncern bestående av GK och dotterbolaget Gävle Golfbana AB.

GK äger samtliga koncernens anläggningstillgångar och driver i egen regi klubbens ideella verksamhet.

GK hyr ut restaurangen till det externa bolag som bedriver den berörda verksamheten. Ett skriftligt avtal ska finnas mellan parterna.

GK hyr ut golfshopen och drivingrangen till det externa bolag som driver den berörda verksamheten. Ett skrifligt avtal ska finnas mellan parterna.

Golf AB säljer greenfee och företagsgolf och erlägger banhyra till GK.

Hur styrs Gävle Golfklubb koncernen?

GK ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse och av en klubbchef. Styrelsen väljs av medlemmarna vid Höstmötet. Klubbchefen utses av styrelsen.

Gävle Golfbana AB ska verka enligt Aktiebolagslagen och bolagsordningen. AB leds av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman och verkställande direktör utses av styrelsen i AB.

GK äger samliga aktier i Gävle Golfbana AB. GK:s styrelse utser en representant att företräda aktieägaren vi bolagsstämman.

Medlemmarna i GK får insyn i Gävle Golfbana AB vid Höstmötet genom den koncernbudget som presenteras och den diskussion som förekommer på mötet. Koncernbudgeten består av en sammanställning av de två koncernbolagens budgetar där interna intäkter och kostnader elimineras. Budgetarna ska före Höstmötet vara behandlade och godkända av respektive klubb- och bolagsstyrelse. Om Höstmötet beslutar om ändringar i koncernbudgeten, som kan påverka dotterbolagets budget ska nya förhandlingar mellan GK och AB ske.

Före vårmötet ska Bolagstämman i Gävle Golfbana AB ha fastställt sin årsredovisning och styrelsen i GK ska ha godkänt årsredovisningen för moderbolaget. Vårmötet får på så sätt möjlighet att jämföra koncernens budget och utfall. Vårmötet beslutar om GK:s årsredovisning.

Det är en uppgift för GK:s styrelse att se till att Gävle Golfbana AB agerar i enlighet med Höst- och Vårmötenas intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för GK och att de följs upp med formella beslut i AB.Omvänt gäller för AB att hålla moderbolagets styrelse informerad om sin verksamhet samt vid behov förankra beslut i moderbolagets styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att klubbchefen och AB:s verkställande direktör är en och samma person samt att styrelseledamöterna i AB även är ledamöter eller suppleanter i GK:s styrelse.

Höst- och vårmöten

Gävle Golfklubbs verksamhet styrs i enlighet med klubbens stadgar. Du hittar våra stadgar längst ner på denna sida.

Föreningen har två årsmöten per år:

1) Höstmötet fastställer verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter och kommittéernas verksamhetsberättelser ska redovisas. Motioner till höstmötet lämnas senast 1 september.

2) Vårmötet redovisar styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning (resultat- och balansräkning) och revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. Motioner till vårmötet lämnas senast 1 februari.

Styrelsemöten hålls månadsvis.