Information från årsmötet och styrelsen

Här kan du se filmen som visades på höstmötet: Filmen 

Nedan finner du dokument från årsmötet samt skrivelser om arbetet med trafiksituationen på Hamnleden:

Trafikriskerna På Hamnleden och Gröna Vägen

Vi oroar oss över olyckskriskerna med den mycket intensiva och tunga trafikeringen på Hamnleden och avfarten/påfarten mot golfklubben och handelsområdet med den nyetablerade ICA-affären. I samråd med ett flertal andra intressenter, har Gävle GK, via styrelsen agerat och sänt en skrivelse till Trafikverket (5/7), om vidtagande av åtgärder för högre trafiksäkerhet. Det har redan inträffat ett antal incidenter både på hamnleden och vid korsningen Gröna Vägen och uppfart/nedfart från handelscentret.

Vi ombeder också alla våra medlemmar och Gävle GK:s gäster, att vidta extra försiktighet i trafiken till/från golfklubben.

Vår förhoppning är att åtgärder vidtages innan onödiga och allvarliga olyckor inträffar.

Vi kommer, tillsammans med intressenter att följa upp vår skrivelse och förhoppningsvis få till stånd ett samråd med Trafikverket.

Gävle GK har tillsammans med flera intressenter agerat för ökad trafiksäkerhet Hamnleden och korsning upp/nedfart vid det nyetablerade handelscentret.

Vi har tidigare givit information och delgett den skrivelse som sänts till trafikverket.

Nu har det hänt några bra saker:

Möte med Trafikverket och Gävle Kommuns ansvarige skedde den 1 oktober. Vid mötet gick vi igenom alla trafikrisker vi idag upplever och argumenterade för ett antal olika åtgärder som erfodras.

 

Trafikverket och Gävle kommun åtog sig att utreda vidare ett antal olika trafiksäkrande åtgärder. En del av dessa åtgärder kommer att taga lite tid att utreda och bereda för beslut ( avfarter, filbreddning etc), men siktröjningar är redan utförda och trafikskyltar, vägmålning på gång.

Gällande hastighetsnedsättning är Länsstyrelsen den instans som handlägger för beslut.

Gävle GK har tillsammans med Norrlandets intresseförening

( ”Norrlandet.se) och Lervik villaägarförening gjort skrivelse till Länsstyrelsen Gävleborg och begärt nedsättning av hastigheten till 40 kmh, sträckan rondellen Strömsbro och förbi avfart Golfen/handelscentret.

Vi har även begärt nedsättning till 60 kmh på övrig sträcka Hamnleden ( idag 70 kmh).

På längre sikt erfodras fler åtgärder med avfartsfiler fler ställen Hamnleden , anpassning av rondell och  även varnande skyltningar m.m., vilket nu utreds av Trafikverket.

Gröna vägen i korsning med upp/nedfart handelscentret, kommer att ha stoppskyltar både från golfen och cykel/gångbanan från Strömsbro.

Vi har en bra, pågående dialog med Trafikverket och Gävle Kommuns ansvariga och hoppas nu på en snabb beredning av Länsstyrelsen för beslut om sänkt hastighet.

Vi kommer löpande att informera våra medlemmar och intressenter om vad som sker, men uppmanar också alla att vara försiktiga och uppmärksamma i trafiken

 

Om ni har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta undertecknad eller klubbchef Peter Stenberg. 

För styrelsen Gävle GK – Pär Lindfors ( par.lindfors57@icloud.com, mob; 070 8624419)

 

Läs mer i dokumenten nedan:

 

Kommentarer