Välkommen till Avan!

"My philosophy always has been that every hole should be a difficult par and an easy bogey. Every course should be challenging, but it always should be fun to play."

Robert Trent Jones Sr

1

Par
5
Index
13
63
455m
58
438m
53
438m
48
397m

1

Par
5
Index
13
63
455m
58
438m
53
438m
48
397m

Kort par 5

Ett kort par 5 hål med en fairway som vaktas av bunker höger och vänster. Andra slaget spelas till en yta som är relativt  generös om du håller dig kort trädet på vänster sida. Om du slår andra slaget för att nå green  får du trä in bollen mellan trädet och bunkern. Inspelet slås mot en långsmal green som lutar emot och vaktas av en djup bunker till höger.
Ska du gå för green på två – slå rakt! Håll inspelen kort om pinnen för en uppförs putt – det lutar mer än du tror!

Björn Eriksson, Landskapsarkitekt SAR/MSA, FSGA

Kort bakgrund:
Idéen med en utbyggnad från 9 hål till 18 hål på Avan väcktes under 90-talet. Gävle Golfklubb hade vid tiden 27-hål, Gamla Banan 18 hål samt Avan 9 hål. Klubben var i ett expansivt skede, medlemsantalet ökade och därmed också belastningen på golfbanorna och i synnerhet på Gamla Banan, medlemmarna ville spela 18-hål. För att skapa större tillgänglighet beslutade klubben 1996 att bygga ut Avan från 9 till 18 hål. Avan invigdes 4 juni 1998. Landskapets karaktär och dess givna förutsättningar. Avan, som betyder vik, är ett helt nytt landområde skapat av landhöjningen. Området kallades tidigare för Sältan, (mark som regelbundet översvämmas av salthaltigt vatten), av de närboende. Från 1960 till 1976 var del av området Gävles soptipp och där förändrades landskapets karaktär drastiskt. Från en helt platt låglänt sankmark till ett till stor del kuperat landskap uppbyggt av sopor. Högsta punkten är i dag ca 17 m över havet från att tidigare varit nära 0.
Dessa förutsättningar ställde mycket speciella krav på utformningen och anläggandet av golfbanan.
För den del av golfbanan som ligger på gammal soptipp, hål 3,4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 och 15, kunde inga schakter eller dräneringsjobb utföras eftersom soporna var bristfälligt övertäckta. För övriga hål, 17 och 18 som ligger på platsen för Gävles första flygplats, och hål 1, 2, 8, 9, 10 och 11, som ligger på gammal åker- och betesmark, består marken av svårdränerade torvjordar med underliggande sulfidhaltiga sediment.

Utgångspunkter för gestaltning

Följande 10 kriterier för utformningen av golfbanan utarbetades i samråd med klubben:

Takpris för 18-hål inklusive bevattning 10 miljoner kr (klubbens budget).

1. Golfbanan ska till sin karaktär vara olik den gamla banan så att spelaren upplever banan olik den Gamla banan. Avan har fått behålla sitt öppna landskap, och är inte tänkt att beskogas annat än med solitära träd och buskar. Detta med tanke på att behålla kontrasten mot gamla banan som mer omgärdad av skog och har en mer sluten karaktär.

2. Golfbanan ska vara uppmuntrande för nybörjare och bogeyspelare. Hindrens placering, stora möjligheter att variera tees placering och alternativa spelvägar är utformade för att underlätta för nybörjare och motionsspelare.

3. Golfbanan ska vara utmanande för elitspelaren. Banans längd från backtee och hindrens placering i förhållande till backtee är tänkta att skapa problem för elitspelaren.

4. Golfbanan ska utformas med två 9-hålsslingor som angör klubbhuset så nära som möjligt. Bägge 9-hålsslingorna börjar och slutar nära klubbhuset.

5. Golfhålen ska upplevas naturliga och vackra. Banan var tvungen att anpassas till det befintliga landskapet dels beroende att schaktning inte kund utföras på den gamla soptippen och dels för att budget inte medgav utrymme för några större massförflyttningar.

6. Sträckningen ska utformas så att spelet ges en god rytm. Banan börjar med ett par 5 hål och första korthålet är hål nr 6 det bedöms vara en optimal start för att undvika köbildning. Vidare är ingen finns inga par 3 eller par 5 hål följande på varandra.

7. Golfbanan ska anpassas för rationell skötsel. Banans utformning avseende slänter och ytor anpassades i möjligaste mån mot klubbens maskinpark.

8. Säkerheten på golfbanan ska beaktas. Parallella fairways har undvikits.

9. Natur och miljö ska värnas och om möjligt accentueras. Naturpartier av vikt för fågellivet har sparats. I övrigt fanns ingen natur att värna i och med att området bestod av en soptipp, en nedlagd flygplats och en monokulturell åker. Banan har påtagligt förbättrat mångfalden i flora och fauna och likväl miljön på soptippen.

10. Avslutningshålen ska vara utslagsgivande. De tre avslutningshålen är utlagsgivande oavsett tee, väder och vind, det finns chans till både succé och/eller fiasko. Man kan nog inbegripa de fem sista hålen i begreppet utslagsgivande.


Varje golfbana är unik på sitt sätt, har sin egen karaktär, och oändliga utvecklingsmöjligheter, så också Avan. Resan från soptipp till dagens golfbana har varit rolig, spännande och lärande.

Avslutningsvis citerar jag Robert Trent Jones Sr, en nestor bland golfarkitekter.

"My philosophy always has been that every hole should be a difficult par and an easy bogey. Every course should be challenging, but it always should be fun to play."

Slope Avan

Nästan alla golfbanor är slopade i någon form. En slope ger dig en bra uppfattning om hur många slag du bör slå under en runda. Utifrån slopen kan du sedan räkna ut hur många poäng du fick under din runda.

I tabellen nedan kan du se hur många slag du får på banan.